För Alert Senior i Västerås AB (”Alert Senior” eller ”vi”) är din integritet viktig. Genom denna integritets- och cookiepolicy informerar vi dig om våra principer för behandling av personuppgifter, hur de behandlas, hur de delas och hur du kan utöva dina rättigheter. Detta för att du ska kunna försäkra dig om att Alert Senior lever upp till de krav som följer av den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679/EG) (”GDPR”) och andra relevanta lagar och regler som gäller på personuppgiftsområdet och om marknadsföring.

Definitioner

  • Personuppgifter: Uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person eller som annars kan kopplas till dig.
  • Behandling: Åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter såsom insamling, lagring, ändring, läsning, användning.
  • Personuppgiftsansvarig: Den fysiska eller juridiska personen som bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.
  • Personuppgiftsbiträde: Fysisk eller juridisk person som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.
  • Samtycke av den registrerade: Varje slag av frivillig och otvetydig viljeyttring genom vilken den registrerade godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne.

Personuppgiftsansvar

Alert Senior i Västerås AB (org. Nr 556961-5973), Brandthovdagatan 24, 721 35 Västerås, är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för den kontakt du som har tagit med Alert Senior.

Franchisetagare som personuppgiftsansvarig

Om du är kund, presumtiv kund, arbetstagare eller presumtiv arbetstagare hos en av våra franchisetagare, har den franchisetagaren ett självständigt personuppgiftsansvar för dina personuppgifter. Den behandlingen kan ha tillkommit genom Alert Seniors biträde (t.ex. genom en kontakt via webbplatsen som slussats vidare till franchisetagaren i kundens område).

Franchisetagare inom Alert Senior är verksamma och uppdelade i olika distrikt. Beroende på inom vilket distrikt du vill bli kund eller arbetstagare kommer olika franchisetagare att vara personuppgiftsansvariga. Alert Senior kommer då att vara personuppgiftsbiträde och personuppgiftsansvaret ligger hos franchisetagaren. Vi har träffat personuppgiftsbiträdesavtal med franchisetagaren.

Personuppgifter som behandlas

Alert Senior kan komma att behandla nedan angivna kategorier av personuppgifter:

  1. Allmänna personuppgifter t.ex. namn, adress, fastighetsbeteckning, personnummer, telefonnummer, e-postadress och andra liknande uppgifter.
  2. Uppgifter från kreditupplysningsinstitut eller kronofogdemyndighet eller andra myndigheter som gäller betalningsförmåga.
  3. Annan information som du själv väljer att dela eller uppger till oss under en pågående avtalsrelation, offert- eller kontaktförfrågan, marknadsföringsåtgärd eller annan interaktion med Alert Senior.

Insamling av personuppgifter

Alert Senior kan komma att samla in och erhålla personuppgifter från dig i samband med en avtalsrelation eller en offertförfrågan från Alert Senior, t.ex. ett uppdrag om utförande av tjänst. Alert Senior kan även komma att behandla personuppgifter från dig som samlats in från andra, t.ex. offentliga register eller köpts in eller erhållits från tillhandahållare av registertjänster. Vidare om du har visat intresse för att bli anställd inom Alert Senior eller om du har visat intresse för att bli franchisetagare.

Alert Senior kan vidare komma att samla in personuppgifter från dig i samband med att du begär att utöva någon av dina rättigheter i enlighet med GDPR. Detta för att kunna verifiera din identitet och hantera din begäran.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste det finnas laglig grund för vår behandling. Vi behandlar dina personuppgifter för ändamål och med de stöd som anges nedan.

Samtycke

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter t.ex. för marknadsföring eller i samband med att du anmäler ditt intresse för att bli anställd inom Alert Senior eller visar ditt intresse för att bli franchisetagare inom Alert Senior.

Avtal

Alert Senior ingår avtal med kunder, leverantörer, samarbetspartners och franchisetagare. För att fullgöra sådana avtal kan vi behöva behandla dina personuppgifter.

Rättslig förpliktelse

Alert Senior måste i sin verksamhet förhålla sig till lagar och regler. Dessa innefattar bland annat reglerna i Bokföringslag (1999:1078), Årsredovisningslag (1995:1554). För att Alert Senior ska kunna bedriva sin verksamhet i enlighet med de lagar och regler som är tillämpliga för Alert Seniors verksamhet är behandlingen av dina personuppgifter nödvändig. I denna del vilar vår lagenliga behandling av personuppgifter på den grunden att det är ett nödvändigt led för att Alert Senior ska kunna fullfölja de rättsliga förpliktelser som åvilar Alert Senior.

Marknadsföring

Alert Senior kan komma att behandla dina personuppgifter i syfte att marknadsföra Alert Senior och dess franchisetagare. Alert Senior och dess franchisetagare för kundregister för bland annat detta ändamål och lagrar kontaktuppgifter för att kunna marknadsföra Alert Seniors tjänster. I denna del vilar vår lagenliga behandling av personuppgifter på den grunden att Alert Senior har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra sina tjänster mot kunder. Om du inte är kund marknadsför vi oss inte mot dig, om du inte har samtyckt till det. Du kan närsomhelst begära att Alert Senior ska upphöra med direktmarknadsföring mot dig (se även nedan).

Delning av personuppgifter

Alert Senior kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part i de fall vi har en rättslig förpliktelse att göra detta enligt, lag, förordning eller beslut. Alert Senior kan vidare komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners och franchisetagare för att kunna fullfölja vårt uppdrag enligt avtal med dig och sådana förpliktelser som följer av avtal, lag, förordning eller beslut.

Alert Senior kan komma att dela dina personuppgifter med en köpare (varmed också ska förstås en spekulant) av Alert Seniors verksamhet, med en köpare (spekulant) av en franchisetagares verksamhet och Alert Senior kan också dela dina personuppgifter med en franchisetagare eller spekulant till att bli franchisetagare.

Alert Senior kan komma att överföra dina personuppgifter till länder inom EU/EES-området. Alert Senior kan vidare komma att överföra dina personuppgifter till tredjeland. Detta kommer endast att ske då det finns beslut från EU-kommissionen om att landet i fråga kan säkerställa en så kallad adekvat skyddsnivå. Det kan också komma att ske för det fall Alert Senior på annat sätt vidtagit lämpliga skyddsåtgärder, t.ex. standardavtalsklausuler.

Dina rättigheter

Som registrerad och ägare till dina personuppgifter har du vissa rättigheter enligt GDPR som du har rätt att utöva gentemot oss som personuppgiftsansvariga. Detta medför normalt ingen kostnad för dig men Alert Senior vill här göra dig uppmärksammad på att vi har en reglerad rättighet enligt art. 12.5 GDPR att ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna. Finns det skäl för Alert Senior att betvivla din identitet har vi även rätt att begära ytterligare information att bekräfta din identitet i enlighet med art. 12.6 GDPR. 

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att från Alert Senior begära ett registerutdrag som bl.a. innefattar ändamålen med behandlingen, kategorier av personuppgifter som behandlas, mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats till och varifrån dina personuppgifter har erhållits ifrån.

Rätt till rättelse och radering

Om du anser att dina personuppgifter som Alert Senior behandlar på något sätt är felaktiga eller ofullständiga med beaktande av vårt ändamål med behandlingar har du rätt att få dessa personuppgifter rättade och möjligheten att komplettera dessa personuppgifter.

Du har som registrerad även möjligheten att under vissa förutsättningar rätt till att få dina personuppgifter raderade (”rätten att bli bortglömd”).

Rätt till begränsning av behandling

Du har under vissa förutsättningar rätt att få Alert Seniors behandling av dina personuppgifter begränsad.

Rätt till dataportabilitet

Du har som registrerad rätt att, vid begäran om ett registerutdrag eller annan begäran om information, erhålla informationen i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Rätt att göra invändningar

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på Alert Seniors berättigade intresse.

Förändringar i integritetspolicy

Alert Senior kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av policyn hittar du alltid på vår webbplats https://alertsenior.se.

Tillsynsmyndighet

För behandling av dina personuppgifter står Alert Senior under Integritetsskyddsmyndighetens (”IMY”) tillsyn. Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du alltid rätt och möjlighet att vända dig till IMY för att framföra eventuella klagomål. Kontaktuppgifter till IMY följer nedan:

Telefon: 08-657 61 00

E-post: imy@imy.se

Postadress: Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor rörande Alert Seniors behandling av personuppgifter är Du välkommen att kontakta Alert Senior på e-post: gdpr@alertsenior.se.

Cookiepolicy

Om cookies

Cookies utgörs av små textfiler, innehållandes data, som skickas från webbservern och som sparas i besökarens enhet. Vår hemsida kommer sedan efterfråga data från de cookies som du som besökare har sparad på din enhet.Den informationen rör bland annat hur webbläsaren har surfat på hemsidan, vilken version av webbläsare som använts. Cookies gör det möjligt för hemsidan att spara vissa inställningar och preferenser så att du som besökare inte behöver ange dessa igen nästa gång hemsidan besöks.

Användning av cookies

Alert Senior använder cookies för att öka och förbättra användarvänligheten och användarupplevelsen. Detta kan till exempel vara att komma ihåg dina tidigare inmatade uppgifter vid ifyllandet av kontaktformulär. Vidare används cookies för att kunna få fram statistik om besökares beteendemönster på hemsidan, för att få denna att fungera bättre. Vi använder Google Analytics som tredjepartsverktyg i syfte att få en djupare inblick i hur hemsidan används. Informationen som samlas är anonymiserad och Alert Senior behandlar, genom cookies, inte någon personlig data som går att hänföra till en enskild användare. Informationen som samlas in sänds in och sparas på Googles servrar i USA. Google samlar inte in någon personlig data.

Samtycke

Alla besökare har rätt att tacka nej till cookies. Vi vill dock göra dig uppmärksam på att det då finns en risk för att hemsidan inte uppträder på ett korrekt sätt.